torsdag 28 maj 2009

Det "nya" gymnasiet är en fara för demokratin

I alliansens proposition om den ”nya” gymnasieskolan föreslås stora förändringar: en halvering av ämnena svenska och samhällskunskap på de yrkesförberedande utbildningarna samt borttagandet av estetisk verksamhet. Förändringarna får drastiska konsekvenser för såväl elever som demokrati och samhället. Alliansen ”framtidsväg” är snarare ett steg tillbaka och en återvändsgränd i ett samhälle där dörrar måste hållas öppna.

Språk är makt
På yrkesförberedande utbildningar föreslås en halvering av ämnena svenska och samhällskunskap. Detta skapar ett delat, olikvärdigt samhälle. Elever på yrkesorienterade utbildningar hamnar utanför samhällsdebatten. Detta undergräver demokratin. Språk är makt och kunskap om samhällspolitiska system är en förutsättning för ett aktivt samhällsdeltagande.

I direktiven till gymnasieutredningen står:
Läs- och språkutveckling har en grundläggande betydelse för lärande och för möjligheten att delta i samhällslivet. Ämnet svenska har därmed en särställning i skolan. Det är allvarligt att så många elever, i synnerhet på yrkesförberedande program, inte lyckas med att nå målen i ämnet svenska. (Tilläggsdirektiv till Gymnasieutredningen U 2007:01)

Alliansens lösning på detta är att halvera svenskan på de yrkesförberedande programmen - en enkel och farlig lösning till högre måluppfyllelse. Man tar helt enkelt bort de ämnen eleverna har svårt för och vips får man bättre statistik. Svenskans särställning gäller tydligen bara högskoleförberedande utbildning. Om språk är makt och är av grundläggande betydelse för att kunna delta i samhällslivet blir det väldigt tydligt vilka alliansen tycker ska ha den makten. Det påminner lite om Voltaires tanke om att bildade arbetare är värdelösa bakom plogen. Bagare och elektriker gör sig icke besvär. Detta trots att väldigt många som går yrkesförberedande program väljer att studera vidare på högskola senare i livet.

Estetisk verksamhet ökar kreativiteten
EU har fastställt åtta nyckelkompetenser för att medborgarna på ett flexibelt sätt snabbt ska kunna anpassa sig till en föränderlig och sammanlänkad värld. En av kompetenserna är kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. Trots detta bortser man i propositionen helt från kulturens betydelse för lärandet och samhället. Estetisk verksamhet är en oerhörd tillgång i den svenska skolan och tränar förmågor som kreativitet, samarbete, självförståelse och inlevelseförmåga – förmågor som utgör en konkurrensfördel i framtida arbetsliv. Fantasifulla människor klarar omställningar och problemlösningar bättre. Ett borttagande av ämnet som kärnämne riskerar att leda till ensidigare människor, torftigare framtida kultur & samhällsliv, mindre kreativa tankar; mindre av entreprenörskap, minskat intresse för det kulturella livet samt sämre arbetsutsikter för kulturutövare.

Människan är mer än en produkt
Förslaget skapar en falsk indelning mellan teori/praktik och estetik. De båda hjärnhalvorna stimulerar och förutsätter varandra. Estetisk och teoretisk verksamheten har en positiv effekt på elevernas inlärning i de yrkesrelaterade ämnen och tvärtom. Alliansen talar om vikten av valfrihet och av att se att varje individ är unik ändå delar man in eleverna i två stora kollektiv: Praktiker eller teoretiker. Något där emellan finns tydligen inte. Man sänker tiden för individuella val och motsätter sig lokala kurser och program. Tala om att se individen? En halvering av ämnena svenska och samhällskunskap på yrkesförberedande program och borttagandet av estetisk verksamhet vore förödande resursslöseri för skolan och Sverige som nation. Man är mer än sitt yrke!

Med tanke på debatten om svenska elevers bristande kunskaper är frågan om botemedlet är att skära ner på kunskap? För ett aktivt demokratiskt samhälle behövs mer kunskap och större allmänbildning, inte mindre. Som arbetsmarknaden ser ut är man tvungen till flexibilitet och att byta bana under flera skeenden i sitt liv. En snävare utbildning i botten krymper förmågan till omställning. Kan en sextonåring välja för livet? Få elever väljer att arbeta vidare inom det område som gymnasieskolan utbildat dem för.

Propositionen genomsyras av ett produkttänkande och synsättet rymmer ett klassmässigt problem. Historien visar att en indelning av människor som ”praktiker” eller ”teoretiker” ökar de klassmässiga klyftorna. Det visar sig att arbetarklassens barn väljer yrkeslinjer och medelklassens barn väljer teoretiska linjer. I tid med att samhället blir allt mer komplext och globaliserat och strukturomvandlingen går allt snabbare väljer man att satsa på specialisering i stället för bredd, samt minskar tiden för språk och samhällskunskap på yrkesprogrammen. Hur hänger det ihop? Förslagen skapar ett delat samhälle, minskar samhällsengagemanget och vidgar utanförskapet Är det verkligen det samhället vi vill ha?

Fredrik Reinfeldt avfärdar kritik mot alliansens förslag, från Mona Sahlin, med motiveringen att hon inte har någon erfarenhet av skoltrötta ungdomar. - Billigt och plumpt! Nåväl, vi har garanterat större erfarenhet av detta än vad han har. Trots det eller kanske tack vare det motsätter vi oss starkt alliansens förslag.

Protestera nu
Propositionen har nu presenterats för riksdagen men ännu har inget beslut tagits. Än finns tid att agera. Protestera nu!

Debattörer: Erik Nihlgård, Lena Hurtig, Jessica Pellegrini, Ola Nihlgård- lärare med stor erfarenhet av skoltrötta elever

torsdag 21 maj 2009

Hur resonerar motståndarna till kärlek?

Så har då äntligen en könsneutral lagstiftning gått igenom i Sverige. Bifallet i riksdagen var stort. Kristdemokraterna som ensamt parti reserverade sig och har genom åren slagits hårt mot en könsneutral lagstiftning, något de delat med Sverigedemokraterna. Samtidigt fängslas fortfarande homosexuella i många länder, prideparader förbjuds, och deltagare angrips.

Hur resonerar egentligen de som menar att äktenskapet endast kan vara mellan en man och en kvinna? Hur hållbara är deras argument?Samma retorik som de främlingsfientliga grupperna

För det första använder man sig av att ställa så kallade "utsatta grupper" mot varandra. En retorik som är vanlig i främlingsfientliga grupper. Homosexuella ställs mot barn och mot invandrare, liksom rasisterna ställer barn och gamla mot invandrare:

Samkönade äktenskap kan aldrig garantera barnens intressen och rättigheter”//” En könsneutral äktenskapslag i Sverige skulle också kunna öka främlingskapet inför vårt samhälle bland många nyanlända medborgare” ”Kulturella och religiösa motsättningar av långvarig art kan komma att polariseras i vårt land om inte äktenskapsfrågan hanteras med varsamhet och försiktighet. (DN 6/1-07Alf Svensson, Thorbjörn Fälldin, Hans Wallmark med flera)

Vem ger de svensketniska vuxna homofoberna rätt att föra invandrarnas och barnens talan? Vilka invandrare och barn talar de för?

Hur kan man tala om barn och invandrare som om de vore enhetliga grupper?

Var är rösterna för de invandrare som flytt från förtryck i andra länder på grund av sin sexualitet? Eller rösterna från barnen till ensamstående eller homosexuella föräldrar?

Om nu en del invandrare skulle tycka att homoäktenskap är fel, är detta då ett argument för att vi inte ska införa det?

I många länder, exempelvis Storbritannien och Tyskland, är barnaga tillåtet, och om det nu flyttar hit någon från dessa länder kan ju detta leda till konflikter likväl som synen på homoäktenskap. Men blir aga för den skull mer acceptabelt och ett mindre brott mot de mänskliga rättigheterna. Ska man acceptera vad som helst av rädsla för konflikter? En väldigt märklig syn.

Äktenskap är biologi?

Vi anser att förslaget strider mot det biologiska faktum att äktenskapet i grunden är en institution som syftar till reproduktion. (DN 6/1-07 Alf Svensson, Thorbjörn Fälldin, Hans Wallmark med flera)

För det andra. De flesta människor borde kunna inse att äktenskapet inte har något som helst med biologi att göra. Djur gifter sig inte vad jag vet? Hur äktenskap arrangeras och ser ut är också väldigt olika från kultur till kultur. Vissa gifter sig aldrig, andra gifter sig många gånger. Några lever ihop utan att gifta sig, andra lever i storfamiljer. Så nog måste vi kunna enas om att äktenskapet är en social konstruktion.

Om reproduktionen nu är en förutsättning för äktenskapet varför då tillåta barnlösa par att gifta sig? Borde i så fall inte vigseln ske i samband med första barnet? Några garantier för att gifta kan eller vill skaffa barn finns inte. Eller ska man upplösa alla barnlösa äktenskap?

Rätten till vilka föräldrar?

För det tredje. Visst är det viktigt att barn har rätt till sina föräldrar och rätt att veta vem som är dess biologiska föräldrar, i den mån det är möjligt. Homosexuella äktenskap står inte i motsättning till att låta barnen veta vem som är deras föräldrar, eller till att barnen växer upp med sina föräldrar. Dessutom finns det inom heterosexuella äktenskap ingen garanti för att barnen är gjorda inom äktenskapet. Äktenskapet är ingen garanti mot otrohet eller mot att man i samtycke har sex med fler än den äkta hälften. För att garantera barnen vetskapen om föräldraskap borde i så fall faderskapstest vara ett krav även i de fall paren är gifta. Ett föräldraskap är dessutom så mycket mer än bara biologi.

Om barnens rätt till sina biologiska föräldrar nu är så central varför hör man aldrig homofober motarbeta "heterosexuella” pars rätt till insemination? Genom insemination klipps ju barnets biologiska ursprung av oavsett om det är två "lesbiska" som inseminerar eller en man och en kvinna.

Jag funderar också över varför Kristdemokraterna aldrig slagits mot ensamstående kvinnors rätt till adoption medan man när det gäller homosexuellas möjlighet slagit bakut. I båda fallen saknas en mamma och en pappa.

Bristande logik

För det fjärde. Om man nu som kristdemokraterna tycker att barnen ska ha rätt till en mamma och en pappa och vill bevara äktenskapet, varför är man då emot individuell föräldraförsäkring? Det som bevisligen leder till att äktenskapet håller är att föräldrar delar lika på föräldrapenningen! Är en frånvarande förälder som prioriterar arbete framför möjligheten att vara med sitt barn verkligen något att sträva efter.? Om det nu är barnets rätt som går i första rummet borde det väl även gälla rätten till två närvarande föräldrar.

Är det inte så att det inte är barnens rätt man värnar utan egentligen den heterosexuella kärnfamiljens rätt att fritt få välja? Varför dölja ett personligt motstånd mot homosexualitet bakom en retorik om barn och biologi istället för att stå upp och tala i sitt eget namn?

En uppmaning till alla homofober
Snälla homofober: lägg er tid på viktigare saker!
Varför inte ägna all den energi ni lägger på att kämpa mot människors kärlek på att i stället kämpa för människors lika rättigheter, respekten för olikheter och en rättvis värld mot våld och förtryck. Varför inte resa er upp och protestera mot det våld som sker mot homosexuella runt om i världen i stället för att bidra till att legitimera denna diskriminering.

tisdag 12 maj 2009

Låt Sverigedemokraterna spela fotboll

Året är 2010 och Sverigedemokraterna har fått 51% av rösterna i riksdagsvalet. De har egen majoritet och ska nu styra Sverige helt oberoende av övriga partier under 4 år.

Visst kan det vara spännande att göra vidlyftiga tankeexperiment och kanske bör man göra det innan man bestämmer sig för vilket parti man röstar på utifrån devisen ”om majoriteten gjorde som jag, vad skulle då hända?” När jag försöker se detta framför mig blir det för mycket, jag kan inte ens i min vildaste fantasi föreställa mig hur landet skulle se ut. För att låta Sverigedemokraterna visa var deras politik leder, utan att riskera landet skulle jag därför vilja föreslå följande experiment. Landskrona kunde vara en lämplig experimentverkstad, där Sverigedemokraterna kunde få fria händer. Jag vill dock inte riskera att de kör en hel kommun i botten. Därför tror jag det är sunt att låta dem experimentera i lite mindre skala. Låt Sverigedemokraternas ideologi styra Landskrona Bois.

Jag har inget personligt mot Bois, men eftersom Landskrona blivit en symbol för Sverigedemokraterna känns det ändå relevant att börja just här. Landskrona Bois får alltså under en fyraårsperiod bli Sverigedemokraternas mönsterlag. Ett lag där de kan ta bort allt som är främmande för svensk fotbollskultur. Ett helsvneskt lag med fotbollsplare fostrade i svensk kultur. Inte så osvenska som Zlatan, eller för påverkade av utländsk fotbollskultur.

Det först Bois måste göra är att plocka bort alla spelare som inte är födda i Sverige av Svenska föräldrar. Det blir för mycket mångkultur och mångkultur är något som Sverigedemokraterna förkastar. Nästa steg blir att plocka bort alla spelare med osvensk kultur. För att vara på den säkra sidan plockar vi bort alla spelare som varit utlandsproffs. För inte passar väl italiensk, spansk, engelsk eller tysk fotbollskultur i Sverige. Det vi har kvar är ett helsvenkst fotbollslag med en helsvensk spelarkultur. Dessutom hade nog en hel del etniskt svenska spelare som gillar det osvenska valt att byta till någon annan klubb. Andra spelare hade säkert inte vågat skriva på för en klubb, med en så tunn trupp. Nyrekryteringen hade blivit ett allvarligt problem. Men det finns säkert villiga helsvenksar att fylla på med. Kanske Jimmie Åkesson kan platsa till och med. Jag tror att han är minst lika begåvad när det gäller fotboll, som när det gäller politik.

Detta rena, svenska Bois skulle göra en historiskt snabb nedåtklättring i tabellsystemet. Superettean, division ett, division två södra? Division tre sydvästra, division fyra...

Så fråga vi måste ställa oss innan vi röstar på Sverigedemokratrna är: vilken division vill vi att Sverige ska spela i. Jag vill inte ha Sverige i divison fem. Därför kommer jag inte att rösta på Sverigedemokraterna år 2010 och vi slipper förhoppningsvis se detta experiment i verkligheten.

PS Förlåt Landskrona Bois och Landskronabor!